Elektronický lexikón slovenského jazyka

Heslové slová Vyhľadávanie v plných textoch Vysvetlivky   (c)  

Vysvetlivky

Úvod
Zásady spracovania slovníka
Schéma stavby hesla
Zoznam skratiek
Vyhľadávanie v plných textoch

Zoznam skratiek

A, akuz. akuzatív, 4. pád
admin. termín, výraz z administratívy; administratívny
afr. africký
a i. a iné; a iný
al. alebo
amer. americký
anat. termín z anatómie
angl. slovo anglického pôvodu; anglický
anorg. anorganický
ap., a pod. a podobne; a podobný
arab. arabský
arch. archaizmus; archaický
archeol. termín z archeológie
archit. termín, výraz z architektúry; architektúra
astron. termín, výraz z astronómie; astronomický
atď. a tak ďalej
aut. termín, výraz z automobilizmu; automobilový
ázij. ázijský
ban. banícky termín; banský
bezpredm. bezpredmetové sloveso
bibl. biblický výraz; biblický
biol. termín z biológie; biologický
bot. termín z botaniky; botanický
bud. budúci čas; budúci
burž. buržoázny
býv. bývalý
cirk. cirkevný termín, výraz; cirkevný
cit. citoslovce
cukrár. výraz z cukrárstva; cukrársky
cukrovar. termín z cukrovarníctva
č. číslo
čast. častica
čes. český
čísl. číslovka
číslov. číslovkový
čs. česko-slovenský
D, dat. datív, 3. pád
defekt. defektívum (slovo, ktorému chýbajú niektoré tvary)
det. výraz z detskej reči; detský
dipl. diplomatický termín, výraz; diplomatický
div. divadelný termín, výraz; divadelný
distrib. distributívne sloveso (vyjadrujúce rozčlenenie slovesného deja signalizované predponou po- obyč. pri predponových slovesách, napr. povyskakovať, pozhadzovať)
dok. sloveso dokonavého vidu
dopr. termín, výraz z dopravy; dopravný
dram. dramatický
druh. druhový
duš. duševný
dvojčl. dvojčlenný
ekol. termín, výraz z ekológie; ekologický
ekon. termín, výraz z ekonómie; ekonomický
elektr. elektrický
elektrotech. termín, výraz z elektrotechniky; elektrotechnický
energet. termín, výraz z energetiky
est. termín z estetiky; estetický
eur. európsky
ev. evanjelický
expr. expresívny výraz
fam. familiárny výraz; familiárny
farm. termín z farmakológie
feud. feudalizmus; feudálny
filat. filatelistický termín
film. termín, výraz z oblasti filmu; filmový
filol. termín z filológie
filoz. filozofický termín; filozofický
fin. termín z finančníctva; finančný
fín. slovo fínskeho pôvodu
fon. fonetický termín
fot. termín z oblasti fotografie; fotografický
franc. slovo francúzskeho pôvodu; francúzsky
fraz. frazeologická jednotka, frazeologizmus
fyz. termín z fyziky; fyzikálny
fyziol. termín z fyziológie; fyziologický
G, gen. genitív, 2. pád
garb. garbiarsky termín
genet. termín z genetiky
geod. termín, výraz z geodézie
geogr. zemepisný termín; geografický
geol. geologický termín; geologický
geom. geometrický termín; geometrický
graf. grafický
gréc. slovo gréckeho pôvodu; grécky
gréckokat. gréckokatolícky
gram. gramatický termín; gramatický
hebr. slovo hebrejského pôvodu
hist. historizmus; historický
hl., hlav. hlavný
hod. hodina
hosp. termín, výraz z hospodárstva; hospodársky; hospodárstvo
hovor. hovorový výraz
hromad. hromadné podstatné meno
hrub. hrubý výraz
hud. termín, výraz z oblasti hudby; hudobný
hut. hutnícky termín; hutnícky
hyd. hydinársky termín
hypok. hypokoristikon (domácky, dôverný výraz)
chem. termín z chémie; chemický; chemicky
chorv. chorvátsky
I, inštr. inštrumentál, 7. pád
inf. infinitív
inform. termín, výraz z informatiky
ind. indický
iron. ironický výraz
jap. slovo japonského pôvodu; japonský
jedn., j. č. jednotné číslo
juhoamer. juhoamerický
juhových. juhovýchodný
juhozáp. juhozápadný
juž. južný
kapit. kapitalizmus; kapitalistický
kart. kartársky výraz; kartový
kat. katolícky
ker. termín, výraz z keramikárstva; keramický
knih. knihovnícky termín
kniž. knižný výraz
kozmet. kozmetický
kraj. krajové slovo
krajč. krajčírsky termín, výraz; krajčírsky
kresť. kresťanský
kt. ktorý
kuch. kuchársky termín, výraz; kuchársky
kult. kultúrny
L, lok. lokál, 6. pád
lat. slovo latinského pôvodu; latinský
latinskoamer. latinskoamerický
lek. lekársky termín, výraz; lekársky
les. lesnícky termín
let. letecký termín; letecký
lingv. lingvistický termín; lingvistický
lit. literárnovedný termín; literárny
log. termín z logiky; logický
ľud. ľudový
m. podstatné meno mužského rodu; mužský rod
maď. slovo maďarského pôvodu; maďarský
mal. maliarsky termín; maliarsky
mat. matematický termín; matematický
medzinár. medzinárodný
mech. mechanický
meteor. termín, výraz z meteorológie; meteorologický
metr. termín z metriky; metrický
mil. milión
min., min. č. minulý čas; minulosť (v min., z min.)
miner. termín z mineralógie
mn., mn. č. množné číslo
motor. motoristický termín, výraz; motorový
muž. mužský
mytol. výraz z mytológie; mytológia; mytologický
N, nom. nominatív, 1. pád
náb. náboženský termín, výraz; náboženský
napr. napríklad
nár. nárečové slovo
nás. násobný
naznač. naznačuje
nedok. sloveso nedokonavého vidu
nem. slovo nemeckého pôvodu; nemecký
neodb. neodborne; neodborný
neos. neosobné sloveso
neskl. nesklonný výraz
nespis. nespisovný
nespráv. nesprávny výraz; nesprávne
neurč. neurčitý; neurčitok
neved. nevedecký
neživ. neživotné podstatné meno; neživotný tvar
niekt. niektorý
niž. hovor. výraz z nižšej hovorovej vrstvy
n.l. nášho letopočtu
obch. termín, výraz z oblasti obchodu; obchodný
obuv. obuvnícky termín; obuvnícky
obyč. obyčajne
odb. odborný termín; odborne; odborný
odkaz. odkazovací
op. opozitum (slovo opačného významu)
opak. sloveso s opakovacím spôsobom deja
opt. termín z optiky; optický
opyt. opytovací
org. organický
os. osoba; osobný
oslab. slovo s oslabeným významom
osob. osobný
ovoc. termín, výraz z ovocinárstva; ovocný
označ. označuje
oznam. oznamovací spôsob; oznamovací
oznam. tech. termín, výraz z oznamovacej techniky
ped. pedagogický termín; pedagogický
pejor. pejoratívny, zhoršujúci výraz
peňaž. termín z peňažníctva; peňažný
pís. písaný, písané
pl. plurál (množné číslo)
plat. platnosť
po Kr. po Kristovi/Kristu
pod. podobný; podobne
podm. podmieňovací spôsob
podraď. podraďovací
podst. podstatný
podst. m. podstatné meno
poet. výraz z umeleckého štýlu, poetizmus
poľ. poľský
polit. termín, výraz z oblasti politiky; politický
politol. termín, výraz z politológie
poľnohosp. poľnohospodársky termín, výraz; poľnohospodársky
poľov. poľovnícky termín, výraz; poľovnícky
polygr. polygrafický termín; polygrafický
pomn. pomnožné podstatné meno
porov. porovnaj
pošt. termín z poštovníctva; poštový
potrav. termín z potravinárstva; potravinový
použ. používaný
pôdohosp. termín z pôdohospodárstva; pôdohospodársky
pôv. pôvodne; pôvodný
prac. pracovný
práv. právnický termín; právny
pred Kr. pred Kristom
predl. predložka; predložkový (výraz)
pren. prenesené použitie slova
príč. príčastie
príd. prídavné meno
príp. prípadne; prípadný
prír. prírodný
priraď. priraďovací
prísl. príslovka
príslov. príslovkový
privl. privlastňovací
psych. termín zo psychológie; psychologický
publ. termín, výraz z publicistiky; publicistický
r. rok
rad. radový
rádiotech. termín z rádiotechniky
reč. rečnícky
resp. respektíve
rím. rímsky
rob. robotnícky
róm. slovo rómskeho pôvodu
rozhlas. termín, výraz z oblasti rozhlasu; rozhlasový
rozk. rozkazovací spôsob
rozlič. rozličný
rozpráv. rozprávkový výraz; rozprávkový
rumun. rumunský
rus. slovo ruského pôvodu; ruský
ryb. rybársky termín
s. podstatné meno stredného rodu; stredný rod
sev. severný
severoamer. severoamerický
skr. skratka
sg. singulár (jednotné číslo)
skup. skupinový
slang. slangový výraz
sloven. slovenský
soc. socializmus; socialistický
sociol. termín zo sociológie; sociologický
soch. sochársky
sov. sovietsky
spis. spisovný
spoj. spojka; v spoj. v spojení
spoloč. spoločenský; spoločensky
spôs. spôsob (slovesný)
správ. správne; správny
srb. srbský
st. stupeň
star. staršie; starší
starogréc. starogrécky
starorím. starorímsky
stav. termín, výraz zo stavebníctva; stavebný
stol. stolársky termín
stor. storočie
stred., str. stredný
stredoamer. stredoamerický
stredoškol. stredoškolský
stroj. strojnícky termín
subšt. subštandardný výraz (nepatriaci do spisovného jazyka zo štruktúrnych dôvodov alebo preto, že sa v spisovnom jazyku neujal najmä pre svoj cudzí pôvod)
súvzť. súvzťažný
svet. svetový
sv. svätý
šach. termín, výraz zo šachovej hry; šachový
škol. termín, výraz zo školstva; školský
špan. slovo španielskeho pôvodu; španielsky
šport. termín, výraz zo športu; športový
št. štátny
štud. študentský
štyl. štylistický termín; štylistický
švéd. slovo švédskeho pôvodu
tal. slovo talianskeho pôvodu; taliansky
tech. termín, výraz z techniky; technický
tel. termín, výraz z telovýchovy; telovýchovný
teles. telesný
telef. termín z telefónie; telefonický
telev. termín, výraz z oblasti televízie; televízny
text. termín z textilníctva; textilný
t. j. to jest
tur. turecký
turist. turistický
typ. typografický termín
tzv. takzvaný
účt. termín, výraz z účtovníctva; účtovný
ukaz. ukazovací
umel. umelecký
urč. určitý
úr. úradný
V, vok. vokatív, 5. pád (jeho jednotlivé zvyšky)
včel. termín, výraz z včelárstva
ved. vedecký
vedľ. vedľajší
ver. verejný
veter. veterinársky termín
vin. termín, výraz z vinárstva
vodohosp. vodohospodársky termín; vodohospodársky
voj. termín, výraz z vojenskej oblasti; vojenský
v spoj. v spojení
všeob. všeobecný; všeobecne
vulg. slovo z oblasti spoločenského tabu (vulgarizmus)
vých. východný
vyj. vyjadruje, vyjadrujú
vymedz. vymedzovací
výr. výroba; výrobný
vys. vysoký
výsl. výslovnosť
vysokoškol. vysokoškolský
výtvar. výtvarnícky termín; výtvarný
význ. význam; významný; významový
vzťaž. vzťažný
záhr. termín, výraz zo záhradníctva; záhradnícky
zákl. základ; základný
zám. zámeno
záp. západný
západoeur. západoeurópsky
zápor. záporný
zastar. zastaraný výraz
zastaráv. zastarávajúci výraz
zdrav. zdravotnícky
zdrob. zdrobnené podstatné meno; zdrobnenina
zjemn. zjemnený výraz, eufemizmus; zjemnený
zlat. zlatnícky termín
zlom. zlomkový
zn. značka
zool. termín zo zoológie
zried. zriedkavý výraz; zriedkavý; zriedkavo
zv. zväzok
zvel. zveličené slovo, augmentatívum
zvol. zvolací
zvrat. zvratný
ž. podstatné meno ženského rodu; ženský rod
žart. žartovný výraz; žartovný
žel. železničný termín; železničný
žen. ženský
žid. židovský
živ. životné podstatné meno; životný tvar